Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Koła w dniu 10 czerwca 2022 r.

22

 

ZAWIADOMIENIE

                     Zarząd Koła Łowieckiego Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej w Łomży na posiedzeniu w dniu 11.05.2022 roku podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Członków Koła, zgodnie z § 40 ust.1 i 2  Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, na dzień 10.06. 2022 roku/ piątek / na godz. 1700 w Hotelu Via Baltica k/ Łomży, Grzymały Szczepankowskie 1A z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

1.Otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia /Uchwała nr  1/2022/23

 1. Przedstawienie proponowanego przez Zarząd Koła porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków  z dnia 9 lipca 2021 r.
 1. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków.
 2. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok gospodarczy 2021/2022.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu koła za rok gospodarczy 2021/2022.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok gospodarczy 2021/2022.
 5. D y s k u s j a nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz  wykonania budżetu za rok gospodarczy 2021/2022 / Uchwała nr 2/2022/23 /.
 7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła / Uchwała nr 3/2022/23 /.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności, projektu budżetu oraz rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2022/2023. 
 9. D y s k u s j a
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na rok gospodarczy 2022/2023  / Uchwała nr 4/2022/23 /.
 11. Uzupełnienie składu Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej:

      – zgłaszanie kandydatów na skarbnika, sekretarza i do Komisji Rewizyjnej,

      – wybór Komisji Skrutacyjnej. /Uchwała nr 5/2022/23 /

16.Szkolenie z zasad wykonywania polowania, ewidencji polowań i bezpieczeństwa na polowaniach.

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

                   Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom o statutowym obowiązku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a ponadto o uregulowaniu zaległych opłat i należności na rzecz koła.

Darz Bór!
Prezes Zarządu
Dariusz Mieczkowski