Zbiór regulaminów

Zbiór regulaminów obejmuje następujące pozycje:
– Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
– Zasady wydawania odstrzałów,
– Regulamin koleżeński polowań zbiorowych,
– Regulamin zakupu i hodowli psów legawych,
– Zakres czynności i obowiązków strażnika łowieckiego.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr. 2/2009 Walnego Zgromadzenia Koła z dnia 25 kwietnia 2009 roku.

Do zadań Walnego Zgromadzenia Koła jako organu stanowiącego najwyższą władzę w Kole należy rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 53 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z porządkiem obrad ustalonym uchwałą Zarządu oraz podanym przez Zarząd Koła w zawiadomieniu.

1. W Walnym Zgromadzeniu Koła uczestniczą:

a) z głosem decydującym – członkowie Koła z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 Statutu PZŁ
b) z głosem doradczym – przedstawiciele organów Zrzeszenia
c) goście zaproszeni przez Zarząd Koła

2. Członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Obowiązkiem każdego członka Koła jest jego stała obecność przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Koła, wybierany zwykłą
większością głosów spośród członków Koła. Do obowiązków Przewodniczącego należy:

a) prowadzenie obrad zgodnie z porządkiem podanym w zawiadomieniu i niniejszym
regulaminem,
b) kierowanie dyskusją i utrzymywanie dyscypliny oraz powagi obrad,
c) wykluczenie z udziału w Walnym Zgromadzeniu osób, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu. Osoby takie traktuje się jako nieobecne.
d) poddawanie pod głosowanie wniosków i projektów uchwał,
e) skompletowanie i podpisanie wspólnie z Sekretarzem dokumentacji Walnego
Zgromadzenia oraz przekazanie jej do Zarządu Koła.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Koła upoważniony jest do odbierania głosu
osobie występującej w dyskusji, w następujących przypadkach:

a) przekroczenia ustalonego niniejszym regulaminem limitu czasu dla zabierających głos
b) wykorzystania forum Walnego Zgromadzenia dla spraw osobistych, nie związanych
z działalnością Koła i PZŁ, nieetycznego zachowania się lub poruszania spraw wykra-
czających poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia
c) wypowiedzi uwłaczających powadze Walnego Zgromadzenia lub godności członka
Koła i Polskiego Związku Łowieckiego
d) wypowiedzi nie związanej z zakresem działalności Koła i PZŁ.

5. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła:

a) Sekretarza Walnego Zgromadzenia Koła, który sporządza protokół z obrad Walnego
Zgromadzenia i podpisuje go wspólnie z Przewodniczącym obrad oraz kompletuje całość
dokumentacji Walnego Zgromadzenia i przekazuje Zarządowi Koła do akt,
b) Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Koła w składzie 3 osób, która na
podstawie przedstawionych sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, projektów
planu działalności Koła i preliminarza budżetowego, uchwał a także dyskusji
i zgłoszonych wniosków przygotowuje projekty ostatecznych uchwał Walnego
Zgromadzenia. Projekty uchwał przedstawia następnie Walnemu Zgromadzeniu
pod głosowanie,
c) Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia – w przypadku przewidzianych tajnych
głosowań,
d) inne komisje wg potrzeb.

6. W skład poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia mogą być wybierani wyłącznie członkowie Koła.

7. Każdy członek organów Koła (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) może być przez Walne Zgromadzenie odwołany w każdym czasie.

8. Wszelkie odwołania z pełnionych funkcji i wybory na te funkcje w organach Koła odbywają się w głosowaniu tajnym.

9. Sposób wyborów do organów Koła każdorazowo określa Walne Zgromadzenie – w odniesieniu do Zarządu Koła zgodnie z § 62 ust. 4 Statutu PZŁ, a do Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 68 Statutu PZŁ.

10. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów na jedno miejsce wyborcze, następuje ponowne głosowanie na tych kandydatów i zostają wybrani Ci kandydaci, którzy uzyskają zwykłą większość głosów.

11. Do udziału w dyskusji mogą być dopuszczone wyłącznie osoby uprawnione do występowania w Walnym Zgromadzeniu Koła (członkowie Koła, członkowie organów Zrzeszenia i zaproszeni goście).

12. Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez podniesienie ręki.

13. O kolejności występowania w dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

14. Czas wypowiedzi w dyskusji nie powinien przekraczać 10 min. Ograniczenie to nie dotyczy gości Walnego Zgromadzenia.

15. Każdy uczestnik WZ może zabrać głos jednorazowo w danym punkcie obrad. Dopuszcza się ponowne zabranie głosu, na zasadzie tzw. ad vocem, jednak głos nie powinien przekraczać 5 minut.

16. Wszelkie wnioski zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Koła stanowią część planu działalności koła i jego organów w okresie po Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną przez Walne Zgromadzenie przyjęte w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków koła. Zgłaszający wnioski, powodujące dodatkowe koszty ich realizacji, muszą podać jednocześnie propozycję źródeł ich pokrycia.

17. Głosowanie nad wnioskami i uchwałami odbywa się jawnie poprzez podniesienie ręki.

18. Pozostałe kwestie nie rozstrzygnięte niniejszym regulaminem obrad rozpatruje się w pełnej zgodności z przepisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz uchwałami wykonawczymi do tego Statutu.

Powyższy regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Koła został przyjęty w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2009 r. i obowiązuje do jego odwołania. Każdorazowa zmiana uchwalonych powyżej rozstrzygnięć porządkowych może być dokonana przez każde następne Walne Zgromadzenie Koła na mocy odrębnej uchwały.

Zasady wydawania odstrzałów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 WZ członków Koła z dnia 29.04.2006 r.

Zasady wydawania zezwoleń na indywidualny odstrzał zwierzyny oraz wykonywania polowania w obwodach koła.

I. Wydawanie zezwoleń / odstrzałów / w sezonie polowań.
II. Odstrzał indywidualny jeleni.
III. Odstrzały rogaczy oraz kóz i koźląt.
IV. Całoroczny odstrzał dzików.
V. Odstrzały ptactwa i drobnej zwierzyny.
VI. Zagospodarowanie tusz pozyskanej zwierzyny.

I. Wydawanie zezwoleń / odstrzałów / w sezonie polowań.
1. Zezwolenia na indywidualny odstrzał zwierzyny wydawane są na podstawie zatwierdzonych rocznych planów łowieckich na poszczególne obwody.
2. Zezwolenie na odstrzał indywidualny może otrzymać każdy kolega, który wywiązał się z zobowiązań wobec koła za rok ubiegły tj. opłacił składki, odpracował określone godziny społeczne / bądź zapłacił w terminie ich równowartość / i nie zalega z opłatami do PZŁ.
3. Za wydawanie zezwoleń odpowiedzialny jest Zarząd Koła a odstrzały wydaje i prowadzi ich ewidencję łowczy koła.
4. Dokonanie odstrzału zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym należy niezwłocznie zgłosić / poza wpisem do ewidencji pobytu na polowaniu / po jego zakończeniu łowczemu koła, w celu zewidencjonowania w rejestrze pozyskanej zwierzyny.
5. Zezwolenia wydawane są na okres trzech miesięcy z możliwością ich jednorazowego przedłużenia na kolejne trzy miesiące.
6. Członek koła / po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem / może zaprosić kolegę na polowanie indywidualne. Zaproszony kolega może dokonać odstrzału rogacza tylko w ramach odstrzału kolegi zapraszającego.
7. Po upływie terminu ważności zezwolenia, myśliwy zobowiązany jest zwrócić je do łowczego koła a otrzymanie kolejnego uwarunkowane jest spełnieniem warunku j.w.

II. Odstrzał indywidualny jeleni.
1. Zezwolenie na odstrzał jeleni wydawane jest zgodnie z zatwierdzonym planem pozyskania na poszczególnych obwodach i tylko członkom koła.
2. Odstrzał jeleni byków dokonywany jest przez myśliwych posiadających uprawnienia selekcjonerskie i zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
3. Zezwolenie na odstrzał łań i cieląt mogą otrzymać wszyscy koledzy członkowie koła bez szczególnych ograniczeń.
4. Uzyskane trofeum / wieniec jelenia byka / staje się własnością myśliwego, który dokonał odstrzału.

III. Odstrzały rogaczy oraz kóz i koźląt.
1. Myśliwy posiadający uprawnienia selekcjonerskie może otrzymać do odstrzału dwa rogacze w terminie do 30 czerwca zgodnie z określoną w odstrzale klasą wieku i z możliwością wykonania odstrzału na wszystkich obwodach.
2. Po 1 lipca zezwolenie na odstrzał kolejnego rogacza może otrzymać każdy uprawniony Kolega.
3. Trofeum pozyskanego rogacza staje się własnością myśliwego, który go pozyskał.

IV. Całoroczny odstrzał dzików.
1. Zezwolenie wydawane jest na 3 szt. na każdym obwodzie z określeniem sztuk zgodnie z terminologią rocznego planu łowieckiego.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz polowania na dziki w terenie uznanym za ostoję zwierzyny / las Pieńkowski i Korytki /oraz na pasach zaporowych, w pobliżu i na karmowiskach zlokalizowanych w środku lasu.
3. Na jeden dzień / od soboty / przed planowanym polowaniem zbiorowym na dziki nie wolno wykonywać polowania indywidualnego w rejonie określonym w planie polowań na najbliższe niedzielne polowanie zbiorowe.

V. Odstrzały ptactwa i drobnej zwierzyny.
1. Zezwolenie na indywidualne odstrzały ptactwa wydawane jest na podstawie i w ramach zatwierdzonego rocznego planu pozyskania. Ilość sztuk do odstrzału w ramach poszczególnych gatunków w danym roku zależna będzie od przewidywanego stanu przed okresem polowań / ustalona poprzez liczenie z psami oraz taksację pasową /, planowanego pozyskania w rocznym planie łowieckim i ustalana będzie corocznie przez Zarząd Koła przed rozpoczęciem sezonu polowań.
2. Zwierzyna drobna staje się własnością myśliwego który ją pozyskał. Ryczałt za pozyskaną zwierzynę drobną w wysokości 20 zł obejmuje płacona składka członkowska.
3. Obowiązkiem każdego myśliwego jest udział w ochronie łowisk i drobnej zwierzyny, strzelanie szkodników i drapieżników oraz aktywne uczestnictwo w zbiorowych odstrzałach / polowaniach / lisów. Przy wydawaniu zezwoleń na odstrzał ptactwa Zarząd powinien uwzględnić aktywność poszczególnych kolegów w realizacji powyższych obowiązków na przestrzeni całego sezonu łowieckiego.
4. Koledzy posiadający psy legawe mogą otrzymać zezwolenie na odstrzał kuropatw pod kątem szkolenia psa.

VI. Zagospodarowanie tusz pozyskanej zwierzyny.
1. Tusze pozyskanej zwierzyny grubej oraz tuszki kaczek, kuropatw, bażantów i słonek muszą być zagospodarowane przez myśliwego, który je pozyskał.
2. Właściwie wypatroszona tusza zwierzyny grubej musi być dostarczona przez myśliwego, który ją pozyskał do punktu skupu / nie dotyczy polowań zbiorowych /. Dowód dostawy tuszy do punktu skupu myśliwy musi dostarczyć do skarbnika koła w możliwie najkrótszym czasie tj. w terminie do trzech dni.
3. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą, zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką, ma prawo pierwszeństwa do zakupu jej tuszy po cenie uzyskiwanej w danym czasie przez koło na punktach skupu tusz od koła.
4. Tusza zwierzyny grubej, którą myśliwy po uzyskaniu zgody Zarządu Koła chce zabrać na własny użytek, musi być komisyjnie zważona. Podstawą jest protokół określający wagę tuszy oraz jej wartość wystawiony przez łowczego koła. Przy zakupie tusz przez myśliwych na własny użytek, należy stosować ceny skupowe odpowiadające klasie tuszy w skupie.
5. Myśliwy po zabraniu tuszy na własny użytek jest zobowiązany do wpłaty należności, ustalonej wg protokołu ważenia, w ciągu 14 dni do kasy koła / gotówką do skarbnika lub przelewem na konto koła /. Nie dokonanie wpłaty należności w tym terminie, wstrzymuje automatycznie możliwość polowania na zwierzynę grubą.

Niniejsze zasady obowiązują od sezonu łowieckiego 2006/2007 z późniejszymi zmianami /aktualne na dzień 01.04. 2015 r./

Za Zarząd Koła
Łowczy Koła
Stanisław Purcel

Regulamin koleżeński polowań zbiorowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków K. Ł. „Bażant” w Łomży z dnia 25.10.2003 roku.

I. Polowania zbiorowe odbywają się na podstawie, opracowanego przed każdym sezonem planu polowań zbiorowych. Plan opracowuje Zarząd Koła oraz przekazuje wszystkim członkom wraz z zawiadomieniem o terminie jesiennego Walnego Zgromadzenia.

II. Koszty polowań zbiorowych takie jak: opłacenie naganki, transport zorganizowany, pokrywane są z budżetu koła (anulowano Uchwałą WZ Nr. 1/2007/07 z dnia 21.04.2007 r.).

III. Każdy członek Koła, do czwartku włącznie tygodnia poprzedzającego termin polowania, musi zgłosić do łowczego swój udział w polowaniu. Nie zgłoszenie udziału w polowaniu w tym terminie, będzie oznaczało niemożliwość uczestniczenia w polowaniu.

IV. Na wyznaczonym w planie polowań, prowadzącym polowanie, spoczywa obowiązek przeprowadzenia polowania zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania polowania, zasadami etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich.

V. Dla umożliwienia prowadzącemu polowanie, utrzymania właściwej koleżeńskiej atmosfery, wzajemnej odpowiedzialności, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania polowania, prowadzący polowanie może stosować następujące kary porządkowe:

– 1 za strzał wzdłuż linii myśliwych (mniej niż 10 m od stanowiska sąsiada) – przepracowanie na rzecz koła 15 roboczogodzin,

– 2 za strzał w kierunku naganki, jeżeli naganka zbliżyła się do linii myśliwych na odległość mniejszą niż 150 m w terenie otwartym oraz na odległość mniejszą niż 100 m w terenie leśnym – przepracowanie na rzecz koła 10 roboczogodzin,

– 3 za strzał śrutowy na odległość większą niż 40 m (polowanie na zające), strzał kulowy do zwierzyny w kierunku naganki na odległość większą niż 40 m – przepracowanie na rzecz koła 10 roboczogodzin oraz odsunięcie od udziału w następnym pędzeniu,

– 4 za strzał do miotu po sygnale zakazującym takie strzelanie, choćby odległość od linii naganki była większa niż 150 m – przepracowanie na rzecz koła 5 roboczogodzin,

– 5 za strzał uprzedzający oddanie przez sąsiada drugiego strzału, po pierwszym strzale nieskutecznym – przepracowanie na rzecz koła 5 roboczogodzin,

– 6 za nie etyczne dobijanie zranionej zwierzyny lub znęcanie się nad nią – przepracowanie na rzecz koła 5 roboczogodzin,

– 7 za podchodzenie do strzelonej zwierzyny przed zakończeniem pędzenia – przepracowanie na rzecz koła 5 roboczogodzin,

– 8 za dochodzenie postrzałka bez zgody prowadzącego polowanie przed zakończeniem pędzenia – przepracowanie na rzecz koła 5 roboczogodzin,

– 9 za zmianę stanowiska wyznaczonego przez prowadzącego polowanie – przepracowanie na rzecz koła 5 roboczogodzin.

Uczestnik polowania który został ukarany przez prowadzącego polowanie, jedną lub wieloma w/w karami jest zobowiązany do jej wykonania, w terminie do końca sezonu w którym odbywało się polowanie. Jeżeli godziny na rzecz koła nie zostaną przepracowane, to istnieje możliwość zapłaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uchwałami WZ.

Zarząd Koła

Regulamin zakupu i hodowli psów legawych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8 WZ z dnia 29.10.2005

1. Koło zakupi dwa psy rasy niemiecki wyżeł szorstkowłosy lub czeski wyżeł fousek. Zakupić należy jedną sukę i jednego psa z dwóch różnych hodowli. Psy muszą mieć metryki pochodzenia i pochodzić od rodziców przede wszystkim użytkowych, polujących, będących w rękach myśliwych (wskazane jest aby rodzice posiadali dyplom z prób lub konkursów wyżłów). Psy będą na ewidencji koła i pozostaną formalnie jego własnością.

2. Decyzję odnośnie wyboru psów oraz kosztu ich zakupu podejmie Zarząd Koła.

3. Psy zostaną przekazane dla dwóch wybranych kolegów członków koła, którzy spełnią powyższe warunki:
– zadeklarują całkowitą odpowiedzialność za wychowanie psa,
– mieszkają w domu jednorodzinnym, posiadają teren wolny dla swobodnego biegania psa oraz mogą zapewnić psu odpowiednie warunki (buda, kojec, wybieg),
– dysponują odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu i układaniu psa,
– deklarują wolę ułożenia i uczestniczenia z dorastającym psem w próbach i konkursach a także wystawach psów w celu zapewnienia sprawdzenia umiejętności psa i eksterieru,
– będą polować z psem indywidualnie z udziałem kolegów myśliwych członków koła na ptactwo,
– będą uczestniczyć z psami w polowaniach zbiorowych członków koła na ptactwo oraz zwierzynę drobną,
– będą ponosić koszty żywienia oraz opieki weterynaryjnej.

4. Suka może być pokryta tylko psem posiadającym uprawnienia reproduktora i będącym psem użytkowym, polującym w rękach myśliwego.

5. Kolega który otrzyma sukę jest zobowiązany do przekazania z każdego miotu co najmniej jednego szczeniaka dla wybranego kolegi członka koła do dalszej hodowli.

6. Kolega który otrzyma psa będzie zobowiązany do udostępnienia jego w celu pokrycia suki i nie będzie przysługiwało dla niego żadne wynagrodzenie.

7. Otrzymany przez Kolegę członka koła pies lub suka staje się jego własnością po przekazaniu z pierwszych 2 miotów, 2 szczeniąt dla następnych kolegów z koła wskazanych przez Zarząd Koła.

8. Koledzy którzy otrzymają psy, w pierwszym roku ich wychowywania mają zaliczone godziny pracy społecznej na rzecz koła.

9. Za całokształt wychowywania i prowadzenia zakupionych psów odpowiedzialny jest Zarząd Koła.

Zakres czynności i obowiązków strażnika łowieckiego

Do podstawowych obowiązków strażnika łowieckiego należy:

1. W zakresie ochrony zwierzyny łownej:

– systematyczne zwalczanie nielegalnego pozyskania , kłusownictwa oraz zbieranie wnyków, żelaz i krat,
– podejmowanie działań zapewniających zwierzynie spokój w łowisku,
– zwalczanie zwierząt podyktowane koniecznością sanitarną bądź zagrażających swą agresywnością dla człowieka, chorych, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia lub gospodarki człowieka,
– informowanie Zarządu Koła o ujawnieniu chorób zwierząt dziko żyjących,
– informowanie Zarządu Koła o stwierdzonych faktach wybierania jaj, piskląt lub niszczenia gniazd ptaków łownych oraz przetrzymywaniu zwierzyny bez odpowiedniego zezwolenia.

2. W zakresie hodowli zwierzyny łownej:

– sprawowanie nadzoru nad urządzeniami łowieckimi służącymi hodowli zwierzyny oraz informowanie Zarządu o wszelkich faktach niszczenia lub dewastacji urządzeń,
– dbałość o właściwy stan techniczny urządzeń oraz wykonywanie bieżących napraw i konserwacji paśników i lizawek słupowych,
– określanie lokalizacji oraz transport i ustawianie nowych urządzeń hodowlanych,
– wykładanie karmy do paśników w okresie dokarmiania oraz soli do lizawek na bieżąco w okresie całego roku,
– wykładanie karmy ( np. owsa , ziemniaków i kukurydzy ) na pasach zaporowych oraz karmowiskach,
– uprawa oraz obsiewanie poletek zgryzowych oraz pasów zaporowych w miarę potrzeb w danym okresie,
– porządkowanie i wapnowanie urządzeń hodowlanych tj. paśników i karmowisk krytych po okresach zimowego dokarmiania zwierzyny oraz ich otoczenia.

Wszystkie w/w czynności i zabiegi hodowlane realizowane są w porozumieniu z łowczym koła, który z ramienia zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem.

3. W zakresie pozyskania zwierzyny:

– udzielanie myśliwym realizującym planowe pozyskanie zwierzyny wszelkich informacji służących wykonaniu odstrzałów oraz pomocy przy czynnościach transportowych tusz,
– kontrolowanie zgodności wykonanych odstrzałów z posiadanym przez myśliwego zezwoleniem indywidualnym,
– kontrola i nadzór nad ewidencją pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie,
– informowanie Zarządu Koła o zaistniałych faktach łamania przez myśliwych zasad etycznego i humanitarnego pozyskania zwierzyny,
– współpraca z prowadzącym polowanie zbiorowe oraz prowadzenie i kierowanie naganką w trakcie polowań zbiorowych w obwodzie,
– informowanie Zarządu Koła o stwierdzonych faktach nielegalnego pozyskiwania zwierzyny przez osoby postronne bądź myśliwych będących członkami koła,
– dbałość o właściwy stan techniczny urządzeń służących do wykonywania polowania oraz informowanie Zarządu o stwierdzonych przypadkach zniszczenia, łamania lub dewastacji tych urządzeń.

Nadzór nad pełną realizacją przez strażnika łowieckiego powyższego zakresu czynności i obowiązków sprawuje Zarząd Koła oraz jego funkcyjni członkowie w zakresie poszczególnych zagadnień wg ich kompetencji.