O nas

tpmwzł-logo

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zarząd koła
Prezes – Andrzej Rumiński
Łowczy – Stanisław Purcel
Skarbnik – Sebastian Dymko
Sekretarz – Jan Kalicki
Członek zarządu – Tadeusz Wiśniewski

Członkowie
Liczba członków: 64
Liczba stażystów: 2

RYS HISTORYCZNY

Koło Łowieckie Towarzystwo Prawidłowego Mysliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej w Łomży. Data założenia koła 16 maja 1919 roku.

Historia założenia koła sięga roku 1919 kiedy to w Łomży powstało „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej”. Założycielami Towarzystwa byli:
Adam Piwkowski – Sędzia Pokoju, Kazimierz Antosiewicz – urzędnik Dyrekcyji Szczegółowej Towarzystwa Ziemskiego w Łomży, Stanisław Śmigielski – urzędnik wzajemnych Ubezpieczeń, Franciszek Selens – lekarz dentysta, Antoni Rogiński – urzędnik komunalny, Aleksander Cholewiński – notariusz, Stefan Lewiński – technik.

Faktyczna działalność Towarzystwa rozpoczęła się dwa lata później w roku 1921 i działało ono do wojny w roku 1939, dzierżawiąc tereny łowieckie wokół m. Łomża i wykonując polowania. Po wojnie w roku 1945 z inicjatywy Zdzisława Maciejewskiego, który był Prezesem Towarzystwa przed wojną, powstało Koło Łowieckie „Dzik” w Łomży, które kontynuowało tradycję przedwojennego Towarzystwa. Jego założycielami byli m.in. Zdzisław Maciejewski – Prezes Banku Polskiego w Łomży, Kazimierz Kuczyński – rejent, Franciszek Getek – rolnik ze wsi Zawady Przedmiescie, Antoni Papież- rolnik ze wsi Pniewo oraz inż. leśnik Czesław Jezierski, który później pełnił funkcję łowczego powiatowego w Łomży. Pierwsze polowanie odbyło się w grudniu 1947 roku w rejonie wsi Konarzyce. Upolowano 32 zające i 4 lisy. W roku 1953 nastąpił podział koła na Koło Łowieckie Nr 1, które otrzymało obwody po prawej stronie rzeki Narew oraz Koło Łowieckie Nr 2, które otrzymało obwody po lewej stronie rzeki Narew (obecne Koło Łowieckie Sokół w Łomży).

Koło Łowieckie Nr 1 zachowało swoja nazwę do roku 1966. W kole polowano intensywnie głównie na zwierzynę drobną: zające, kuropatwy i wsiedlane w dużych ilościach bażanty. W finansowaniu zakupów dużych ilości bażantów, na które potem polowano pomagały ówczesne władze miasta i powiatu Łomżyńskiego. Polowania na bażanty, zasiedlanie łowisk bażantami skłoniły władze koła do zmiany nazwy. W roku 1966 koło zmieniło nazwę i od tego czasu nazywało się Koło Łowieckie ” Bażant” w Łomży. Koło dzierżawiło cztery obwody polne z niewielką ilością lasów. Polowano głównie na zające, kuropatwy i bażanty oraz zbiorowo na dziki.

W całej historii koła najczęściej i najchętniej polowano na zające. W dobrych latach, jeszcze w końcu lat 90–tych XX wieku, rozkłady często przekraczały 100 szaraków na jednym polowaniu. Zające przez szereg lat aż do roku 2000, stanowiły podstawę gospodarki koła, będąc podstawowym źródłem dochodów. Działo się tak, dzięki prowadzonym odłowom żywych zajęcy z przeznaczeniem na eksport do Włoch i Francji. Przeciętny wynik odłowów znacznie przekraczał 250 szaraków rocznie. W latach 80-tych po przejęciu gospodarki łowieckiej w lasach od Lasów Państwowych rozpoczęto zagospodarowywanie obwodów pod kątem zwierzyny grubej. Stan sarny oraz dzików ulegał znacznej poprawie. Pojawiały się coraz liczniej łosie na które rozpoczęły się pojedyncze odstrzały. W obwodach budowano urządzenia do wykonywania polowania a także zagospodarowywano poletka łowieckie dzierżawione od administracji leśnej. Plany pozyskania zwierzyny grubej były coraz bogatsze a zwierzyna drobna stanowiła podstawę utrzymania obwodów i pokrycia kosztów zagospodarowania. Podstawowym gatunkiem zapewniającym dochody koła były odłowy zajęcy i polowania dewizowe na kuropatwy. W roku 1997 koło zamieniło obwód nr 28 leżący w gminie Stawiski w okolicach wsi Gardoty, Wilamowo, Glinki, Siwki na tereny położone bliżej Łomży. Jako graniczący z obwodem nr 41 uzyskano, po likwidacji OHZ PZŁ teren obwodu w okolicach miejscowości: Jeziorko, Poniat, Wyłudzin, Nieławice, Kokoszki, Wiźnica, Bożejewo, Olszyny i Wyrzyki. Nowy obwód o powierzchni 4 400 ha uzyskał nr 28. Przejęty od PZŁ nowy obwód, kompletnie nie zagospodarowany, wymagał dużych nakładów i pracy społecznej Kolegów. Pierwsze inwentaryzacje zwierzyny wykazały bardzo słaby stan zarówno zwierzyny grubej jak i drobnej.

W tamtym czasie, po zmianie pokoleniowej we władzach koła, rozpoczęto na szeroką skalę intensywne zagospodarowywanie obwodów. Wybudowano wiele urządzeń do wykonywania polowania ale głównie budowano paśniki i karmowiska oraz ustawiano lizawki słupowe do wykładania soli. Tworzono nowe poletka dla zwierzyny na dzierżawionych gruntach w pobliżu lasów oraz urządzano pasy zaporowe. Powstały zadaszone karmowiska na obwodzie 153 i kilkanaście różnej długości pasów zaporowych o łącznej długości ok. 1120 mb na których była przyorywana kukurydza praktycznie przez cały rok. Dzięki staraniom zarządu koła, pod przewodnictwem Stanisława Cholewickiego, w roku 1987, zakupiono podworski kompleks stawów rybnych, wraz z przyległymi gruntami w miejscowości Drożęcin Lubiejewo, gmina Piątnica na terenie obwodu nr 42. W dwa lata później nad stawami postawiono drewniany budynek, który do dziś służy dla członków koła i ich rodzin. Odbywało się wiele spotkań myśliwych z rodzinami, organizowano spotkania myśliwych po zakończeniu polowania zbiorowego na zające na tym obwodzie. Przez lata odbywały się w nim Walne Zgromadzenia Członków Koła. W roku 2014 do budynku „Kniejówki” doprowadzono wodę oraz poddano budynek gruntownej modernizacji. Do tej pory stawy wiosną zarybiane są karpiem i amurem, jesienią prowadzone są odłowy. Część ryb uzyskują myśliwi z koła a tzw. „nadwyżka” jest sprzedawana i uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczane są na zakup narybku w roku następnym. Hodowane w naturalnych warunkach, bez dokarmiania karpie, nie mają sobie równych jeśli idzie o ich walory smakowe i wartości odżywcze.

Tradycyjnie co roku odbywają się w kole: polowanie hubertowskie i polowanie wigilijne, jeszcze do niedawna w dniu 24 grudnia. Równie uroczyste są polowania zbiorowe na zakończenie sezonu. Od zawsze w kole kultywowane są tradycje i obyczaje Łowieckie. Na polowaniach grane są sygnały łowieckie a każde polowanie kończy pokot. Od kilku lat, do tradycji weszło, uroczyste rozpoczynanie sezonu polowań na rogacze i kaczki. Ciekawymi spotkaniami myśliwych i ich rodzin oraz przyjaciół, są coroczne zawody strzeleckie dla naszych Pań i dzieci, poprzedzone zawodami strzeleckimi (treningiem) myśliwych na strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze. Dzięki tym imprezom, odbywającym się w plenerze przy ognisku, rodziny naszych myśliwych znają się i nie muszą się sobie przedstawiać.

Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzono w kole introdukcję bażantów a w roku 2004 własnymi siłami i pracą społeczną Kolegów myśliwych, wybudowano własną bażantarnię gdzie corocznie z zakupionych jednodniówek odchowywane były bażanty i po odchowaniu wypuszczane do łowisk. Powodowało to wzrost stanów bażanta i pozwalało na systematyczne polowania na ten obcy gatunek. Obecnie na bażanty polują nieliczni myśliwi posiadający psy legawe, wyżły i inne spełniające rolę pomocników w tym nie łatwym polowaniu.

Koło od roku 1966 wydzierżawiało 4 obwody łowieckie – polne o łącznej powierzchni 22.220 ha, ze znacznym udziałem lasów wynoszącym 4.951 ha. Pozyskanie zwierzyny obecnie w minionym sezonie 2014/15 wyniosło: 6 jeleni, 65 saren, 62 dziki, 128 lisów oraz kilkadziesiąt kaczek i kilka bażantów. Obecnie w TPM w ZŁ w Łomży koledzy polują głównie na zwierzynę grubą a plany pozyskania są z każdym rokiem większe. W latach 2001 do 2010 w obwodach koła odbywały się treningi a następnie międzynarodowe konkursy psów legawych, włoskich i nie tylko menerów. Konkursy prowadzone na licznej dzikiej kuropatwie w naszych obwodach dostarczały kołu pokaźnych środków, które mogły być przeznaczane na zagospodarowanie obwodów. Od kilku lat wstrzymano polowania na kuropatwy jednocześnie zasiedlając obwody zakupionymi kuropatwami z niewielkich przydomowych hodowli. Warto tu dodać, że od 4 lat w łowiskach koła, na jednym z obwodów o nr 153 odbywają się regularne rykowiska, w trakcie których padają ciekawe byki. Obecnie w kole pozyskuje się kilka jeleni już na dwóch obwodach a ich liczebność wzrasta systematycznie, co znacznie podnosi atrakcyjność polowań w naszym kole.

Bardzo ciekawą kartę w historii koła zapisuje prowadzona przez kilka lat, od roku 1991 wymiana polowań z kołem „Wrzos” z Olsztyna, w trakcie której odbywły się atrakcyjne polowania w KŁ „Wrzos” na zwierzynę grubą – głownie dziki a w KŁ „Bażant” na bażanty i zające. Inicjatorami tej wymiany byli dwaj koledzy ze studiów – lekarze weterynarii, ówczesny Łowczy „Wrzosa” Janusz Dzisko i Prezes „Bażanta” Andrzej Rumiński.

Od roku 2012 zmieniona została numeracja oraz uściślono powierzchnię obwodów i obecnie TPM w ZŁ w Łomży dzierżawi cztery obwody:
– nr 152 o powierzchni 4.416 ha, w tym grunty leśne 952 ha,
– nr 153 o powierzchni 7.890 ha, w tym grunty leśne 2.243 ha,
– nr 154 o powierzchni 5.193 ha, w tym grunty leśne 625 ha,
– nr 174 o powierzchni 6.088 ha, w tym grunty leśne 734 ha.
Razem 23.587 ha, w tym grunty leśne 4.554 ha.

Na tych obwodach wybudowano również w ostatnich latach wiele urządzeń w ramach hodowlanego i łowieckiego zagospodarowania. Obecnie na obwodach koła posiadamy:
– na obwodzie nr 152 wybudowano 25 ambon, 10 paśników i ustawiono 60 lizawek słupowych z osiki,
– na obwodzie nr 153 wybudowano 80 ambon, 15 paśników i ustawiono 130 lizawek słupowych z osiki,
– na obwodzie nr 154 wybudowano 28 ambon, 10 paśników i ustawiono 50 lizawek słupowych z osiki,
– na obwodzie nr 174 wybudowano 25 ambon, 10 paśników i ustawiono 50 lizawek słupowych z osiki.

Wielu kolegów z naszego TPM w ZŁ wybieranych było do pełnienia różnych funkcji we władzach i organach PZŁ na szczeblach wojewódzkim i okręgowym, byli to: Marek Cholewicki, Stanisław Cholewicki, Artur Ciborowski, Stanisław Purcel, Ireneusz Wasilewski, Jan Rachubka, Andrzej Rumiński, Władysław Słyszko. Od wielu lat członkiem koła jest Łowczy Okręgowy w Łomży Kol. Jerzy Włostowski.

Aktualnie Funkcje w organach PZŁ pełnią: Stanisław Purcel – Sekretarz ORŁ w Łomży, Jerzy Włostowski – Łowczy Okręgowy, Artur Ciborowski – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Jan Kopczewski – członek OKR w Łomży, Kazimierz Dąbkowski – członek Okręgowego Sadu Łowieckiego w Łomży.

W kole TPM w ZŁ w Łomży na przełomie lat wielu Kolegów odznaczano medalami zasługi łowieckiej w tym Koledzy: Stanisław Cholewicki i Włodzimierz Słyszko a w roku 2015 Stanisław Purcel otrzymali najwyższe odznaczenia łowieckie – Złom. Kilku Kolegów otrzymało w roku 2015 Medal za Zasługi dla Łowiectwa Łomżyńskiego.

Myśliwi z naszego koła mogą się poszczycić posiadaniem wielu medalowych trofeów, pozyskanych w naszych obwodach wśród których są:
– jelenie byki: 1 srebrnomedalowy, 3 brązowomedalowe,
– dziki: 1 złotomedalowy, 1 srebrny i 6 brązowych,
– rogacze: 2 złoto medalowe, 3 srebrne i 2 brązowe.
Łącznie w naszych obwodach pozyskano 19 trofeów medalowych i wiele innych bardzo ciekawych okazów, które zajmują zaszczytne miejsca w kolekcjach naszych Kolegów.

Niestety wielu naszych Kolegów poluje już w łowiskach Świętego Huberta. Spośród 232 Kolegów, którzy w całej historii koła byli jego członkami, w ostatnich latach do Krainy Wiecznych Łowów odeszli: śp. Franciszek Anuszkiewicz, Ryszard Cholewicki, Zbigniew Chrzanowski, Stanisław Doliński, Włodzimierz Gejcyg, Jerzy Janicki, Marek Kanios, Stanisław Krajewski, Zygmunt Krajewski, Henryk Leszczewski, Zygmunt Leszczewski, Kazimierz Morze, Jerzy Narewski, Zygmunt Pawelczyk, Mieczysław Piątek, Roman Załęski, Tadeusz Plona, Mieczysław Szymański, Witold Urbanowski, Franciszek Witkowski, Henryk Wierciszewski, Kazimierz Górzański, Wacław Kornacki, Włodzimierz Słyszko, Józef Łada, Tadeusz Akacki, Wojciech Tolzdorf.

WŁADZE KOŁA NA PRZESTRZENI LAT

W pamięci naszych szacownych Kolegów zachowały się tylko dwie funkcje w zarządzie Towarzystwa sprzed wojny. Wiadomo, że w tamtym czasie prezesem był Zdzisław Maciejewski a łowczym Kazimierz Kulczyński. W okresie powojennym pierwszym Prezesem Koła Łowieckiego „Dzik” w Łomży, bo tak się ono wtedy nazywało, został Prezes Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Maciejewski. Po jego wyjeździe z Łomży następnym Prezesem był Czesław Jezierski albo Czesław Jakowicki. Łowczym w Kole „Dzik” był Czesław Jezierski, następnie Tadeusz Gorski, póki nie przeniósł się do Zambrowa. Po nim łowczym został Bogusław Czernek. Jakąś funkcję w zarządzie koła pełnił Czesław Drzewicki. W latach 1947 – 1950 wieloletnim skarbnikiem był Roman Kołodziejczyk. Pod koniec lat 50-tych skarbnikiem w kole był Tadeusz Trzaska, natomiast do roku 1973 skarbnikiem był Stanisław Kaliński. Jak zapisano w „wyciągu z rejestru kół łowieckich z siedzibą na terenie pow. Łomża”, Koło Łowieckie „Bażant” przyjęte zostało do PZŁ z dniem 9 lutego 1960, natomiast w dniu 2 maja 1960 wpisane zostało do rejestru.

NWZ 20.01.2017
Prezes – Andrzej Rumiński
Łowczy – Stanisław Purcel
Skarbnik – Sebastian Dymko
Sekretarz – Andrzej Dymek
Członek zarządu – Marian Pawelczyk

WZKŁ 26.04.2015
Zarząd Koła:
Prezes – Waldemar Górski
Łowczy – Stanisław Purcel
Podlowczy – Jan Kopczewski
Skarbnik – Marek Śniadach
Sekretarz – Andrzej Dymek
Członek Zarządu – Marian Pawelczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Józef Robert Zajkowski
Członek – Tomasz Borkowski
Członek – Mirosław Łaguna

WZKŁ 01.10.2011
Zarząd Koła:
Prezes – Kazimierz Dąbkowski
Łowczy – Stanisław Purcel
Skarbnik – Zenon Szymański
Sekretarz – Andrzej Dymek
Członek Zarządu – Ryszard Gruszfeld
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Andrzej Rumiński
Członek – Antoni Baranowski
Członek – Andrzej Czarnecki

WZKŁ 28.09.2010
Zarząd Koła:
Prezes – Kazimierz Dąbkowski
Łowczy – Stanisław Purcel
Skarbnik – Arkadiusz Szczepanik
Sekretarz – Andrzej Dymek
Członek Zarządu – Ryszard Gruszfeld
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Andrzej Rumiński
Członek – Antoni Baranowski
Członek – Zenon Szymański

WZKŁ 24.04.2010
Zarząd Koła:
Prezes – Kazimierz Dąbkowski
Łowczy – Stanisław Purcel
Skarbnik – Arkadiusz Szczepanik
Sekretarz – Rafał Pawelczyk
Członek Zarządu – Ryszard Gruszfeld
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Andrzej Rumiński
Członek – Antoni Baranowski
Członek – Zenon Szymański

WZKŁ 25.04.2009
Zarząd Koła:
Prezes – Waldemar Górski
Łowczy – Stanisław Purcel
Sekretarz – Dariusz Jakubowski
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Kazimierz Dąbkowski
Członek – Zenon Szymański
Członek – Włodzimierz Rogowski

WZKŁ 26.04.2008
Zarząd Koła:
Prezes – Waldemar Górski
Łowczy – Stanisław Purcel
Sekretarz – Dariusz Jakubowski
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Członek Zarządu – Marian Pawelczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Józef Zajkowski (w 2009 zrezygnował)
Członek – Kazimierz Dąbkowski – (po rezygnacji J. Zajkowskiego jako Przewodniczący)
Członek – Marek Śniadach

WZKŁ 21.04.2007
Zarząd Koła:
Prezes – Artur Ciborowski
Łowczy – Stanisław Purcel
Sekretarz – Dariusz Jakubowski
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Członek Zarządu – Marian Pawelczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Józef Zajkowski
Członek – Kazimierz Dąbkowski
Członek – Waldemar Górski

WZKŁ 17.04.2005
Zarząd Koła:
Prezes – Andrzej Rumiński
Łowczy – Stanisław Purcel
Sekretarz – Józef Piątek
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Członek zarządu – Marian Pawelczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Artur Ciborowski
Członek – Kazimierz Dąbkowski,
Członek – Waldemar Górski
Członek – od 2007 Marek Śniadach (na miejsce Kol. A. Ciborowskiego)

WKZŁ 27.05.2000r.
Zarząd Koła:
Prezes– Andrzej Rumiński
Łowczy – Stanisław Purcel
Sekretarz – Marian Brożyna
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Członek – Sylwester Dobrzycki
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Kazimierz Dąbkowski
Członek – Józef Piątek
Członek – Tomasz Bronowicz

WKZŁ 27.04.1996r.
Zarząd Koła:
Prezes – Andrzej Rumiński
Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Baczewski
Łowczy – Stanisław Purcel
Sekretarz – Marian Brożyna
Skarbnik – Mieczysław Janowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Kazimierz Dąbkowski
Członek – Antoni Baranowski
Członek – Sylwester Dobrzycki

WZKŁ 24.04.1994r
Zarząd Koła:
Prezes – Andrzej Rumiński
Łowczy – Ryszard Baczewski
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Sekretarz – Marian Brożyna
Członek Zarządu – Stanisław Purcel
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jan Rachubka
Członek – Marek Cholewicki
Członek – Romuald Załęski

WKZŁ 02.05.1993r.
Zarząd Koła:
Prezes – Stanisław Cholewicki
Łowczy – Ryszard Baczewski
Skarbnik – Marian Brożyna
Sekretarz – Andrzej Rumiński
Członek Zarządu – Stanisław Purcel
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Jan Rachubka
Członek – Marek Cholewicki
Członek – Romuald Załęski

WKZŁ 29.04.1990r.
Zarząd Koła:
Przewodniczący – Stanisław Cholewicki
Zastępca Przewodniczącego – Wacław Kornacki
Łowczy – Ryszard Baczewski
Sekretarz – Jan Just
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jan Rachubka
Członek – Mieczysław Janowski
Członek – Kazimierz Dąbkowski

WKZŁ 04.1987
Zarząd Koła:
Przewodniczący – Stanisław Cholewicki
Zastępca Przewodniczącego – Wacław Kornecki
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Jan Just
Skarbnik – Romuald Załęski

WZKŁ 21.05.1983r.
Zarząd Koła:
Przewodniczący – Sylwester Dobrzycki
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Ryszard Cholewicki
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Wacław Kornacki
Wojciech Macko
Włodzimierz Gejcyk

WKZŁ wiosna 1981r.
Zarząd Koła:
Przewodniczący – Stanisław Cholewicki
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Sylwester Dobrzycki
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Wacław Kornacki
Stanisław Doliński
Franciszek Konopko

WZKŁ 18.06.1977r.
Zarząd Koła:
Przewodniczący – Władimir Słyszko
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Ryszard Cholewicki
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Adam Świder
Członek – Wojciech Macko
Członek – Wacław Kornacki

WZKŁ 16.06.1979r.
Zarząd Koła:
Przewodniczący – Władimir Słyszko
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Ryszard Cholewicki
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Stanisław Cholewicki
Członek – Stanisław Doliński
Członek – Henryk Dąbrowski

WZKŁ 07.06.1975r.
Zarząd Koła:
Prezes – Władimir Słyszko
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Stanisław Gaber
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Adam Świder
Członek – Wacław Kornacki
Członek – Wojciech Macko

WZKŁ 19.05.1973r.
Zarząd Koła:
Prezes – Władimir Słyszko
Łowczy – Franciszek Witkowski
Sekretarz – Stanisław Gaber
Skarbnik – Romuald Załęski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Adam Świder
Członek – Wojciech Macko
Członek – Henryk Dąbrowski

WZKŁ 12.04.1969
Zarząd Koła
Prezes – Stanisław Cholewicki
Łowczy – Franciszek Witkowski
Skarbnik – Stanisław Kaliński
Sekretarz – Władimir Słyszko

WZKŁ 02 kwietnia 1967
Zarząd Koła
Prezes – Jan Piróg
Łowczy – Franciszek Witkowski
Skarbnik – Stanisław Kaliński
Sekretarz – Ryszard Cholewicki

Zarząd Koła w roku 1960
Przewodniczący – Jan Szuba
Łowczy – Franciszek Witkowski
Skarbnik – Stanisław Cholewicki
Sekretarz – Albin Rataj

CZŁONKOWIE KOŁA KOŁA NA PRZESTRZENI LAT

Nazwiska kolegów, którzy od roku 1919 byli członkami:
– Towarzystwa Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej,
– Koła Łowieckiego „Dzik” w Łomży,
– Koła Łowieckiego Nr 1 w Łomży,
– Koła Łowieckiego „Bażant” w Łomży

1 – Antoniewicz – na zdjęciu z 1932 roku, wg płk Kazimierza Wieńskiego – Prezes Towarzystwa przed wojną,
2 – Antosiewicz Kazimierz – urzędnik Dyrekcyi Szczegółowej Towarzystwa Ziemskiego w Łomży – jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku, od 04 maja 1919 roku był wybrany Radnym Rady Miejskiej w Łomży a od 28.02.1926 pełnił funkcję Prezesa tejże Rady, był również Prezesem Towarzystwa przed wojną, występuje też na zdjęciu grupy myśliwych z 1932 roku,
3 – Anuszkiewicz Franciszek – pułkownik wojskowy,
4 – Akacki Tadeusz – z Czarnocina – pracownik gazowni, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 r.
5 – Baczewski Edmund – rolnik z Bacz Mokrych, jeden z założycieli KŁ „Sokół”, w związku z ciągotami do kłusownictwa za namową łowczego tego koła, dobrowolnie przeniósł się do KŁ „Łoś” w Zambrowie,
6 – Baczewski Ryszard – pracownik ochrony,
7 – Baranowski Antoni – przedsiębiorca prywatny z Łomży,
8 – Bielicki Wiktor – leśniczy Leśnictwa Giełczyn – zamordowany w Leśniczówce Drozdowo,
9 – Borkowski Tomasz – rolnik – plantator warzyw z Zabawki,
10 – Bronowicz Tomasz – stolarz z Łomży,
11 – Bronowicz – redaktor „Robotnika”,
12 – Brożyna Marian – geodeta – pracownik i Dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Łomży i Białymstoku, sekretarz KŁ „Bażant”, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2002 roku,
13 – Bukowski Andrzej – stolarz wyjechał do USA,
14 – Cendrowski Ryszard – stolarz z Łomży,
15 – Charko Władysław – furman – wozak, jeden z założycieli KŁ „Sokół”,
16 – Chełstowski Przemysław – elektronik z Łomży,
17 – Cholewicki Łukasz – syn Marka, wstąpił do koła jako student, znakomity strzelec, prawnik mieszkający w Olsztynie.
18 – Cholewicki Marek – handlowiec z Łomży, syn Ryszarda, ojciec Łukasza, znakomity strzelec, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1993 roku, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 r., polował zawsze z psami na ptactwo,
19 – Cholewicki Ryszard – ojciec Marka, pracownik umysłowy z Łomży, odznaczony Brązowym w 1978 i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1986 roku,
20 – Cholewicki Stanisław – technik drzewny i młynarski, kawaler „Złomu”, członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, Prezes Zarządu i Skarbnik w kole „Bażant”, hodowca fouska czeskiego, sędzia wielu edycji zawodów strzeleckich, odznaczony Brązowym w 1973 roku, Srebrnym w 1986 roku, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1993 roku, ZŁOMEM w 2002 roku,
21 – Cholewiński Aleksander – notariusz – jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku,
22 – Chrzanowski Krzysztof – inż. rolnik z Piątnicy,
23 – Chrzanowski Przemysław – syn Zbigniewa, główny energetyk Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,
24 – Chrzanowski Zbigniew – lekarz medycyny z Łomży, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PZŁ, odznaczony Brązowym w 1983 roku oraz Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1992 roku, był bardzo sympatycznym człowiekiem, duszą towarzystwa w czasie polowań zbiorowych,
25 – Ciborowski Artur – nauczyciel – dyrektor zespołu szkół tzw. „budowlanki” w Łomży, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w latach 2005 – 2010, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2000 roku,
26 – Cieślik Mieczysław – prowadził skup zwierzyny na ul. Nowogrodzkiej – zginął w wypadku samochodowym na ul. Zjazd, pewnego razu, po polowaniu na kaczki z Kol. Henrykiem Skibą, popili sobie pod „wisienką”, doszli do Placu Kościuszki, broń rzucili na klombie i poszli do domów, po otrzeźwieniu wrócili na klomb gdzie znaleźli broń,
27 – zbieżność nazwisk z Cieślikiem Mieczysławem kapitanem UB, zabitym na moście w czasie powrotu z ryb
28 – Cwalina Tadeusz z Korytek p-ta Miastkowo,
29 – Czarnecki Andrzej – kelner z Nowogrodu, sygnalista grający na rogu „parc force”,
30 – Czernek Bogusław – leśnik, Zastępca Łowczego Powiatowego w Łomży w latach pięćdziesiątych,
31 – Dąbkowski Kazimierz – inż. rolnik, wieloletni Wójt Gminy Łomża, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2002 roku,
32 – Dąbrowski Dymitr – podpisał umowę dzierżawy obwodów w roku 1965,
33 – Dąbrowski Waldemar – milicjant, przeniósł się do Białegostoku,
34 – Dąbrowski Henryk – technik drzewny z Łomży, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1998 roku,
35 – Dąbrowski Jan – mechanik samochodowy,
36 – Dębiński Wiesław – ekonomista, Prezydent Miasta Łomży, wielce zasłużony dla budowy siedziby PZŁ na ul. Kaktusowej 8, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1992 roku,
37 – Dobrzycki Sylwester – zootechnik z Łomży, był Prezesem w KŁ „Bażant”, przez wiele lat szacował szkody łowieckie, odznaczony Brązowym w 1983 roku i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1994 roku, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2005 roku,
38 – Doliński Stanisław – leśniczy w Jednaczewie od 1968 roku,
39 – Domalewski Marek – elektryk z Czarnocina,
40 – Domisiewicz – kapitan wojska przed 1939 rokiem, komendant fortów,
41 – Drzewiecki Czesław – szef drogownictwa w Łomży w okresie powojennym,
42 – Duchnowski Zdzisław – pracownik Urzędu Powiatowego w Łomży, jeden z założycieli KŁ „Sokół”,
43 – Duczyński Marcin – st. Sierżant 33 pułku piechoty, polował po wojnie,
44 – Dymek Andrzej – strażak – ochroniarz, strażnik łowiecki z Elżbiecina, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 roku.
45 – Dzierżyc – profesor – nauczyciel, kupił bardzo drogą strzelbę Holland and Holland i w czasie powrotu z polowania wozem drabiniastym, wypadła z wozu, ale spadła między koła i nie została uszkodzona,
46 – Falba – porucznik wojskowy,
47 – „Felczer z Dobrzyjałowa” – wysoki, czarny, przystojny, młody człowiek był felczerem w Dobrzyjałowie w późniejszym okresie rozpoczął studia medyczne,
48 – Florczyk Kazimierz – leśnik, przez kilka lat pracował jako instruktor w Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w Łomży, później pracownik ochrony banku,
49 – Folwarczny – major wojskowy, dowódca batalionu saperów, z którym Tadeusz Mieszkowski jako mały chłopak wraz ze swoim ojcem pojechali, na rozpoczęcie sezonu na kuropatwy, gdzie po dwóch godzinach jego ojciec i Kol. Folwarczny strzelili po około 20 kuropatw,
50 – Gaber Stanisław – pułkownik wojska,
51 – Gejcyg Włodzimierz – nauczyciel w Augustowie, na emeryturze w Łomży, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej,
52 – Gietek Franciszek – rolnik z Zawad Przedmieścia, dostarczał warzywa własnej produkcji do 33 pułku piechoty w Łomży, za nielegalne polowanie przed wojną ukarany został miesięcznym aresztem, karę odbył w Łomży,
53 – Gietek Jerzy – syn Franciszka, rolnik z Zawad Przedmieścia, później członek KŁ „Sokół” w Łomży,
54 – Głowacki – kapitan wojska,
55 – Gniazdowski – rolnik ze Śniadowa, strażnik łowiecki, jeden z założycieli KŁ „Sokół”, skreślony za kłusownictwo,
56 – Godlewski Zbigniew z Łomży,
57 – Godula Mirosław – ichtiolog z Łomży, mistrz strzelectwa myśliwskiego, zdobywca złotego wawrzynu strzeleckiego, były Prezes KŁ „Sokół” w Łomży,
58 – Gołębiewski Bogdan – nauczyciel,
59 – Gorski Tadeusz – leśnik z Zambrowa, po wojnie krótko siedział w więzieniu w jednej celi z Biskupem Bukrabą,
60 – Górski Waldemar – przedsiębiorca z Łomży, Prezes Zarządu KŁ Bażant a następnie TPM w ZŁ w Łomży,
61 – Górzyński Kazimierz – wulkanizator z Łomży,
62 – Gruszweld Eugeniusz – kierowca z Łomży,
63 – Gruszweld Jerzy – nauczyciel z Łomży,
64 – Gruszweld Ryszard – nauczyciel, technik drzewny z Łomży,
65 – Hil Józef – rolnik z Kraski, Gmina Kupiski z siedzibą w Łomżycy,
66 – Horoszko Antoni – sierżant wojskowy,
67 – Horoszko Antoni – z pochodzenia Ukrainiec, emerytowany profesor – nauczyciel, nie miał jednego oka, miał sklep myśliwski w Łomży i czasem skupował zwierzynę bitą,
68 – Iwanicki Józef – stary kawaler, przed 1939 rokiem właściciel hotelu i restauracji „Rembielin” w Łomży, jego siostra była żoną Franciszka Tadeusza Mieszkowskiego,
69 – Iwaniuk Janusz – wyjechał do USA,
70 – Iwankiewicz Paweł – rzemieślnik, przebywa w Szwecji,
71 – Jakowicki Czesław – lekarz weterynarii, pochodził z Wileńszczyzny,
72 – Jakubowski Dariusz – mgr. psycholog, pracownik stacji „Skoda” w Łomży oraz firmy SONAROL w Jeziorku,
73 – Janicki Jerzy – zegarmistrz z Łomży,
74 – Janowski Mieczysław – nauczyciel, pracownik Urzędu Skarbowego w Łomży, etatowy dyskutant w czasie każdego walnego zgromadzenia koła,
75 – Jewtiejew Piotr – ekonomista, pracownik banku w Łomży,
76 – Jezierski Czesław – leśnik, pracował w Nadleśnictwie Łomża, później był inspektorem obwodowym Lasów Państwowych, jeden z założycieli koła po wojnie, były łowczy powiatowy, przez kilka lat pełnił funkcję Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Łomży,
77 – Jezierski Marian – rolnik z Chludni, dzierżawił rzekę i łowił ryby sieciami,
78 – Jurczuk Eugeniusz – zootechnik, kierownik OHZ „Olszyny” w Elżbiecinie,
79 – Jurek Czesław – lekarz internista z Łomży,
80 – Just Jan – inżynier budowlany, postrzelił człowieka na Narwi koło Piątnicy, który zmarł w Białymstoku w wyniku błędów lekarzy łomżyńskich, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1978 roku,
81 – Kaleciński / Jan /
82 – Kaliński Stanisław – urzędnik Wydziału Handlu Starostwa a potem Powiatowej Rady Narodowej i PKS w Łomży w latach powojennych był skarbnikiem koła po Romanie Kołodziejczyku,
83 – Kamiński Henryk – pracował w Komitecie Powiatowym PZPR w Olecku,
84 – Kanios Marek – zootechnik, kierownik OHZ „Olszyny” w Elżbiecinie, zginął w wypadku samochodowym koło Sandomierza,
85 – Karczewski Józef – kupiec,
86 – Kołodziejczyk Roman – urzędnik Państwowy – akcyźnik, był skarbnikiem w kole w latach 1947 – 1950, miał sześć palców u jednej ręki, chory był na astmę do tego stopnia, że kiedy przeszedł choćby kawałek to aż mu trzeszczało w płucach,
87 – Komierowski Konstanty – inżynier rolnik, Dziedzic z Korzenistego, delegat powiatu Łomża na Zjazd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego do Białegostoku,
88 – Konarzewski Zygmunt – stolarz z Wygody, jeden z założycieli KŁ „Sokół”, w związku z ciągotami do kłusownictwa za namową Kol. E. Tomaszewskiego – łowczego tego koła, dobrowolnie przeniósł się do KŁ „Łoś” w Zambrowie,
89 – Konopka Andrzej – stolarz z Łomży,
90 – Konopka Franciszek – inżynier rolnik z Łomży,
91 – Konopka Józef – rolnik z Kossak,
92 – Konopka Witold – rolnik z Wilanowa,
93 – Kopczewski Jan – technik drzewiarz, prywatny przedsiebiorca, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 oraz Srebrnym w 2015 roku
94 – Korczewski Józef – właściciel sklepu spożywczo – odzieżowego w Łomży do 1939 roku, w sklepie tym było stoisko z bronią i amunicją myśliwską,
95 – Kornacki Wacław – inżynier rolnik z Łomży, był po wojnie postrzelony w czasie jazdy autobusem, kiedy to wojskowy stojący na przystanku strzelił do autobusu, który nie zatrzymał się na jego żądanie, kula trafiła Wacława w prawą szczękę i wyszła z drugiej strony nad okiem, odznaczony Brązowym w 1983 roku i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1996 roku,
96 – Koszykowski Jerzy – kierowca z Łomży,
97 – Krajewski Stanisław – rolnik z Rogienic,
98 – Krajewski – ojciec Stanisława, zginął spadając z przyczepy, za niego Szymon Tolzdorf zdał egzamin łowiecki w Białymstoku,
99 – Kruszewski Zbigniew – mechanik samochodowy,
100 – Krzyśpiak Piotr – z Kolna, delegat powiatowy w 1948 roku na Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego do Białegostoku,
101 – Krzywonos – sierżant wojskowy po wypadku na polowaniu w innym kole przyszedł do „Bażanta”,
102 – Krzyżanowski Teodor – przed wojną właściciel drukarni w Łomży,
103 – Kubrak Jerzy – prawnik, Prokurator Wojewódzki w Łomży, odznaczony Brązowym w 1971 roku i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1980 roku,
104 – Kulczyński Kazimierz – rejent, łowczy Towarzystwa przed wojną, delegat powiatu Łomża na Wojewódzki Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku w roku 1948,
105 – Kuźniecow Bogdan – przedsiębiorca z Czarnocina,
106 – Lasocki Roman – przedwojenny właściciel majątku Dzieżbia, gdzie wprowadzano odświeżanie krwi bydła, jako jedyny w okolicy składał sprawozdania z działalności łowieckiej i polowań Towarzystwa Racjonalnego Polowania, które trafiały do Redakcji „Łowca Polskiego”,
107- Lendo Stanisław – pracownik Centrali Mięsnej – strażnik łowiecki, jeden z założycieli KŁ „Sokół”, skreślony z tego koła za kłusownictwo, po kilku latach odzyskał członkostwo w kole i w PZŁ,
108 – Leszczewski Henryk – rolnik z Kossak – strażnik łowiecki, zginął w wypadku samochodowym,
109 – Leszczewski Zygmunt – rolnik z Kossak – strażnik łowiecki,
110 – Leszczyński Ryszard – notariusz,
111 – Lewiński Stefan – mechanik – jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku, ojciec drugiej żony Franciszka Mieszkowskiego, za czasów carskich był w monopolu spirytusowym i w Browarze Drozdowskim,
112 – Lisowska – żona pułkownika z Czerwonego Boru, piękna, wysoka i szczupła kobieta, polowała z 20 – tką,
113 – Lisowski – pułkownik wojskowy z Czerwonego Boru, polował wraz z żoną,
114 – Lubiak Stanisław – niższy Funkcjonariusz UB lub milicji, miał strzelbę powiązaną drutem, T. Mieszkowski pamięta rozerwanie luf po strzale i pokaleczenie palców, wkrótce pokazał się z taką samą „samodziełką”,
115 – Łada – zdemobilizowany wojskowy mieszkał na ul. Zawadzkiej w Łomży, przez wiele lat był członkiem koła łowieckiego a w późniejszym okresie zrezygnował z polowań,
116 – Łada Józef – mechanik samochodowy, handlowiec z Łomży, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 r.
117 – Łaguna Mirosław – prowadził skup żywca w okolicach Łomży,
118 – Łempicki Adam – kapitan wojskowy, ranny pod Monte Cassino, wieloletni łowczy wojewódzki w Olsztynie,
119 – Łysy – profesor gimnazjum z Łomży, zmienił nazwisko na Wiśniewski,
120 – Maciejewski Ryszard – syn Zdzisława Prezesa koła po wojnie,
121 – Maciejewski Zdzisław – przed wojną Dyrektor Banku Polskiego, po wojnie Dyrektor Narodowego Banku Polskiego, wyjechał z Łomży wraz z synem Ryszardem w końcu lat 40 – tych, prawdopodobnie do Warszawy,
122 – Mackiewicz – kwatermistrz Wojska Polskiego,
123 – Macko Wojciech – transportowiec z Łomży, prowadził naukę jazdy,
124 – magister farmacji z ul. Dwornej,
125 – Malczewski / chyba Mariusz / – po wojnie porucznik Urzędu Bezpieczeństwa, później dyrektor Powiatowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Łomży, Kol.T. Mieszkowski określił go jako bardzo porządnego człowieka,
126 – Mieszkowski Franciszek Tadeusz – ojciec Tadeusza, z pochodzenia ziemianin, kupiec z Łomży, przed II wojną miał w Łomży sklep kolonialny na Placu Zambrowskim w hali biskupiej w którym obok broni krótkiej sprzedawano broń i amunicję myśliwską,
127 – Mieszkowski Tadeusz – syn Franciszka, urodzony w 1928 roku, inżynier budownictwa z Łomży, od 1961 w Białymstoku, Kolega, który dostarczył wiele faktów o działalności naszego koła do prowadzonej kroniki,
128 – „Młody człowiek” – był Dyrektorem PGR w Porytem koło Zambrowa,
129 – „Młody człowiek” z Łomży, przez dwa lata chodził w nagance, po czym został myśliwym, chodził w kapeluszu o szerokim rondzie i czerwoną opaską,
130 – Modzelewski Czesław – mechanik samochodowy z Piątnicy,
131 – Modzelewski Gustaw – rolnik z Koniecek p-ta Wąsosz pow. Grajewo,
132 – Morze Kazimierz – rolnik z Górek Sypniewo – strażnik łowiecki na swoim podwórku hodował rogacza o imieniu „Mateus”, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1986 roku,
133 – Morze Krzysztof – syn Kazimierza – kierowca,
134 – Najda Jan – Rolnik z Dobrzyjałowa,
135 – Najda Stanisław – przedsiębiorca z Łomży, Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2012 r.
136 – Narewski Jerzy – rolnik z Wilanowa – strażnik łowiecki,
137 – Narewski Piotr – syn Jerzego wyjechał do USA,
138 – Niemczuk Bogusław – inżynier rolnik,
139 – Odachowski Henryk – rolnik z Elżbiecina,
140 – Okuniewski Ryszard – przedsiębiorca – właściciel stacji paliw w Łomży,
141 – Ostrowski Zenon – lekarz ginekolog z Łomży,
142 – Papież Antoni – rolnik z Pniewa, jeden z założycieli KŁ „Sokół”,
143 – Pardo – mieszkaniec Łomżycy, najpierw wozak, później pracownik PSS,
144 – Paszkiewicz Wiktor – Lekarz Powiatowy – chirurg – pochodził z Wileńszczyzny, brał na polowanie 2 litry wódki i pił z gwinta, w jego mieszkaniu i gabinecie przy Pl. Kościuszki, odbywały się zbiórki na polowania zbiorowe, często napoczynano apteczny spirytus z UNRA – śmierdział ale nie szkodził,
145 – Paszynin – kupiec zbożowy, w czasie okupacji przyjechał do Łomży w niemieckim mundurze,
146 – Pawelczyk Marian – syn Zygmunta – mechanik samochodowy, pracownik cywilny w Jednostce Wojskowej w Łomży, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1998 roku, członek Zarządu Koła,
147 – Pawelczyk Zygmunt – rzemieślnik z Łomży, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1986 roku,
148 – Pawlus Józef – góral z Beskidu Żywieckiego, po uzyskaniu emerytury górniczej zamieszkał w Pieńkach Borowych, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2012 r.
149 – Piątek Józef – Burmistrz Miasta i Gminy w Nowogrodzie,
150 – Piątek Mieczysław – rolnik z Czarnocina strażnik łowiecki,
151 – Pieciak Zbigniew – złotnik i przedsiębiorca z Łomży, uprawiał motolotniarstwo z bardzo dobrymi wynikami – był Wicemistrzem Europy,
152 – Pieńkowski Lucjan – rolnik z Pieniek Borowych, z jego dubeltówki zabito dziecko,
153 – Piekarski Józef – pracownik Urzędu Pocztowego w Łomży i bażantarni w Elżbiecinie, jeden z założycieli KŁ „Sokół”,
154 – Piwkowski Adam – Sędzia Pokoju – jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku,
155 – Plona Tadeusz – mechanik samochodowy z Łomży,
156 – Przestrzelski Marek – rolnik z Jeziorka, strażnik łowiecki.
157 – Purcel Stanisław – technik budowlany, pracownik banku w Łomży, mistrz strzelectwa myśliwskiego, instruktor i sędzia strzelecki, instruktor kynologiczny, członek ZO PZŁ w Łomży w latach 1995 – 2015, wieloletni znakomity łowczy KŁ „Bażant” a następnie TPM w ZŁ w Łomży, hodowca psów rasy Gończy Polski, sekretarz ORŁ w Łomży, odznaczony Brązowym w 1996, Srebrnym w 2001, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 roku oraz ZŁOMEM w roku 2015,
158 – Pytasz Józef – leśnik był leśniczym łowieckim na poligonie w Czerwonym Borze, następnie prowadził bażantarnię w Elżbiecinie, odznaczony Brązowym w 1988, Srebrnym w 2000 i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2005 roku oraz ZŁOMEM w 2011 roku,
159 – Rachubka Jan – radca prawny z Łomży, do PZŁ wstąpił 04.11.1976, członek WRŁ w Łomży 1986 – 1990, Prezes Woj. Sądu PZŁ 1991 – 2000, członek Komisji Szkoleniowej WRŁ 1995 – 2000, odznaczony Brązowym w 1993 i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1998 roku,
160 – Raganowicz Stanisław Marian – pułkownik Wojska Polskiego – Dowódca 33 pułku piechoty w Łomży przed wojną, obrońca Łomży w 1920 roku,
161 – Rataj Albin – kierowca w Przedsiębiorstwie „Las” w Łomży,
162 – Rogiński Antoni – urzędnik komunalny – jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku,
163 – Rogowski Włodzimierz – rolnik z Chojn Młodych często wyjeżdżający do pracy na terenie Niemiec,
164 – Rumiński Andrzej – lekarz weterynarii z Łomży, Prezes KŁ „Bażant” od 1994, członek Wojewódzkiej i Okręgowej Rady Łowieckiej w Łomży 1995 – 2005, Przewodniczący Komisji Kynologicznej WRŁ i ORŁ 1995 – 2005, hodowca psów ras myśliwskich, zdobywca złoto medalowego i brązowo medalowego rogacza, brązowo medalowego oręża dzika, odznaczony Brązowym w 1993 i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2002 roku, do PZŁ wstąpił 07.07.1983, przez kilka lat członek niemacierzysty KŁ „Batalion” w Łomży
165 – Rydzewski Wojciech – rolnik z Pieniek Borowych – strażnik łowiecki, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 r.,
166 – Sawicki Wacław – ogrodnik z Łomży, jeden z założycieli KŁ „Sokół”,
167 – Sawicki Wacław – inżynier rolnik – Dyrektor Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Łomży,
168 – Sekściński Władysław – wulkanizator w PKS – preparator ptaków, miał ksywkę „piżmak” od dużego pozyskania piżmaków, jeden z założycieli KŁ „Sokół”,
169 – Selens Franciszek – lekarz dentysta – jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku,
170 – Selerowski – prawnik – sędzia lub adwokat,
171 – Skiba Henryk z Olecka,
172 – Skiba Henryk pochodził z Sochaczewa, po wojnie pracownik milicji, skończył studia ekonomiczne i został Dyrektorem Ekonomicznym Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych w Łomży,
173 – Skowroński Zbigniew – łomżyński biznesmen mieszkający w Kownatach, polował na wszystkich kontynentach świata, posiadacz wielu trofeów i muzeum łowiectwa na własnej posiadłości,
174 – Skrzypkowski Kazimierz – krawiec z Łomży, pracował w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu terenowego, do roku 1956 mieszkał na terenie ZSRR,
175 – Słyszko Władimir – pracownik milicji w Łomży, wieloletni Prezes KŁ „Bażant”, odznaczony Brązowym w 1973, Srebrnym w 1978, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1986 roku i ZŁOMEM w 2001 roku,
176 – Sokołowski Witold – rolnik z Górek Sypniewo, był strażnikiem łowieckim przed Kazimierzem Morze, wyjechał do USA,
177 – Stanisław – nn – Kol. Tadeusz Mieszkowski wspominał, że był myśliwy o imieniu Stanisław ale nie pamiętał jego nazwiska ani miejsca pracy,
178 – Stańczuk Kazimierz – lekarz weterynarii,
179 – Sutkowski Tadeusz – duchowny wyznania Rzymsko – Katolickiego był proboszczem w Małym Płocku a potem w Zbójnej,
180 – Szarek Władysław – oficer Wojska polskiego,
181 – Szełofast Józef major Wojska Polskiego, był krótko w kole gdyż nie dokonał opłaty wpisowego,
182 – Sznitko Henryk – inżynier rolnik, wyjechał do USA,
183 – Szuba Jan – pracownik umysłowy,
184 – Szuba Edward – stolarz,
185 – Szumski Adam – major w stanie spoczynku, do 1939 roku leśniczy w Jednaczewie, w roku 1939 zaginął, jego Koledzy myśliwi mówili, że został wywieziony na Sybir lub zamordowany przez sowietów jako znany działacz niepodległościowy,
186 – Szymański Mieczysław – rolnik z Krzewa, przewoził promem przez Narew, był współorganizatorem koła po wojnie,
187 – Szymański Zenon – pracownik hurtowni farmaceutycznej w Łomży, skarbnik koła,
188 – Śledziewski Andrzej –
189 – Śmiechowski Zenon –
190 – Śmigielski Stanisław – urzędnik wzajemnych Ubezpieczeń, jeden z założycieli Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w 1919 roku,
191 – Śmigielski – leśniczy z Nowogrodu,
192 – Śniadach Marek – przedsiębiorca z Łomży, członek i przewodniczący KR koła,
193 – Świderski Stanisław – rolnik z Giełczyna,
194 – Świderski Zdzisław – syn Stanisława rolnik z Giełczyna,
195 – Świderski Andrzej – rolnik z Drozdowa,
196 – Świder Adam – prawnik – adwokat, wyjechał do Warszawy,
197 – Tolzdorf Andrzej – syn Szymona – dekarz z Łomży,
198 – Tolzdorf Szymon – kierownik bazy żywca w Łomży, wstąpił do koła w 1959 roku na miejsce Krajewskiego z Rogienic, który zginął spadając z przyczepy, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2012 r.
199 – Tolzdorf Wojciech – syn Szymona – dekarz z Łomży,
200 – Tomaszewski Wiesław – kierowca,
201 – Trzaska Tadeusz – był konduktorem w PKS, skarbnikiem KŁ „Dzik”,
202 – Turkowski Jan – sierżant z Wojskowej Komendy Uzupełnień
203 – Urbanowski Janusz – syn Witolda,
204 – Urbanowski Witold – sybirak, V-ce Prezes WZGS w Łomży,
205 – Wasilewski Ireneusz – przedsiębiorca z Łomży, wieloletni skarbnik a potem członek ZO PZŁ w Łomży, mistrz strzelectwa myśliwskiego, odznaczony Brązowym w 1995 i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2001 roku, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2011 r.
206 – Wierciszewski Henryk – technik mechanik z Łomży wyjechał do USA i tam zmarł,
207 – Wierzbicki Franciszek – dziedzic z Boguszyc,
208 – Wiszowaty Tadeusz – rolnik z Drożęcina,
209 – Wiśniewski Bogdan – kierowca wyjechał do USA,
210 – Wiśniewski Tadeusz – pracownik telekomunikacji w Łomży,
211 – Wiśniewski – wcześniejsze nazwisko Łysy, profesor gimnazjum w Łomży,
212 – Witkowski Franciszek – etatowy pracownik UB potem urzędnik Państwowy w Łomży, odznaczony Brązowym w 1966, Srebrnym w 1973 i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1983 roku, wieloletni łowczy KŁ „Bażant”,
213 – właściciel sklepu ze szkłem na ul. Jatkowej, polował po wojnie,
214 – Włodkowski Zenon – rolnik z Rogienic Wypych,
215 – Włodkowski rolnik z Chludni,
216 – Włodkowski syn w/w
217 – Włostowski Jerzy – inżynier leśnik, pracował w Nadleśnictwach Płaska i Rudka, wieloletni od 1976 do 1989 łowczy wojewódzki a potem okręgowy w Łomży, mistrz strzelectwa myśliwskiego, odznaczony Brązowym w 1986, Srebrnym w 1992 i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2000 roku, do PZŁ wstąpił 13.10.1973, do 1975 członek KŁ „Serwy” w Przewięzi, 1975 – 1980 w KŁ „Żuraw” w Brańsku, założyciel i członek KŁ „Knieja” w Łomży w latach 1976 – 1980, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję sekretarza, od 1980 w KŁ „Wicher” w Grabowie, od 2002 członek KŁ „Bażant” w Łomży, członek komisji problemowych WRŁ i ORŁ w Łomży, w latach 1978 – 2005, 15 – krotny zwycięzca mistrzostw województwa i okręgu łomżyńskiego w strzelaniach, 10 miejsce na Krajowych Mistrzostwach PZŁ w Nowosolnej, mistrz strzelectwa myśliwskiego, hodowca psów ras myśliwskich ze szczególnym upodobaniem do wyżłów, zdobywca dwóch srebrno medalowych wieńców jelenia i trzech brązowo medalowych oraz srebrnych i brązowych parostków rogaczy a także srebrnego i brązowego oręży dzików, założył i w pierwszych latach prowadził kronikę KŁ „Bażant” w Łomży,
218 – Wołkowicki Zdzisław – prawnik – adwokat z Łomży, odszedł do KŁ „Pogoń” w Warszawie,
219 – Zajkowski Józef – technik meblarstwa, właściciel warsztatu samochodowego w Łomży przy Al. Legionów,
220 – Zakrzewski Zygmunt – stolarz, robił trumny, jeden z założycieli KŁ „Sokół”, skreślony z tego koła za kłusownictwo,
221 – Zalewski Adam – rolnik z Grądów Nowogrodzkich – strażnik łowiecki,
222 – Zalewski Ludwik – pułkownik Wojska Polskiego – Dowódca Garnizonu w Łomży, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, właściciel strzelnicy w Piątnicy, na której strzelano głównie z broni krótkiej, wystąpił z koła w 2009 roku,
223 – Zalewski Szczepan – inżynier rolnik – Burmistrz Nowogrodu,
224 – Załęski Jerzy – syn Romualda, pracownik zakładów bawełnianych w Łomży, wyjechał do USA
225 – Załęski Romuald – pracownik handlu w Łomży, był wieloletnim skarbnikiem koła po Stanisławie Kalińskim, odznaczony Brązowym w 1973, Srebrnym w 1983 i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1994 roku,
226 – Zejer Henryk – inżynier rolnik z Łomży,
227- Zieliński Krzysztof – operator sprzętu z Łomży, pochodzący z Kałęczyna, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2009 r.,
228 – Zieliński Telesfor – rolnik z Kałęczyna
229 – Żelazny Bogdan – lekarz weterynarii,
230 – Żywicki Czesław – inżynier – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łomży w latach 50-tych XX wieku – często udostępniał samochód ciężarowy do wyjazdów na polowania zbiorowe,

WYKAZ STAŻYSTÓW KÓŁ ŁOWIECKICH „BAŻANT” I „TOWARZYSTWO PRAWIDŁOWEGO MYSLIWSTWA W ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ”, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI NA STAŻ KANDYDACKI, UJETYCH W REJESTZE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PZŁ I ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W ŁOMŻY

Rogowski Andrzej
Cwalina Tadeusz
Deptuła Tadeusz
Dąbrowski Henryk
Skrzypkowski Kazimierz
Borkowski Czesław
Cisiewicz Kazimierz
Kleszczewski Zygmunt
Kołakowski Henryk
Dobrzyński Wiesław
Iwaniuk Jan
Huszcza Wiesław
Rachuba Jan
Najda Jan
Gruszfeld Ryszard
Cholewicki Marek, przyjęty na staż: ok. 1976
Gruszfeld Ryszard, przyjęty na staż: ok. 1976
Sawicki Wacław, przyjęty na staż: ok. 1976
Huszcza Wiesław, przyjęty na staż: ok. 1976
Okuniewski Ryszard, przyjęty na staż: 1976
Krajewski Stanisław, przyjęty na staż: 30.06.1977
Piątek Mieczysław, przyjęty na staż: 07.06.1979
Baldachowski Ireneusz, przyjęty na staż: 07.06.1979
Gruszfeld Jerzy, przyjęty na staż: 16.06.1979
Kanios Marek, przyjęty na staż: 20.10.1979
Baczewski Ryszard, przyjęty na staż: 31.08.1981
Nowosielski Sławomir, przyjęty na staż: 03.11.1981
Pawelczyk Marian, przyjęty na staż: 05.02.1982
Godlewski Kazimierz, przyjęty na staż: 05.02.1982
Purcel Stanisław, przyjęty na staż: 31.03.1982
Tomaszewski Wiesław, przyjęty na staż: 30.12.1982
Bukowski Andrzej, przyjęty na staż: 30.12.1982
Chrzanowski Przemysław, przyjęty na staż: 30.12.1982
Włodkowski Zenon, przyjęty na staż: 31.01.1983
Leszczewski Henryk, przyjęty na staż: 31.01.1983
Dąbrowski Jan, przyjęty na staż: 31.01.1983
Załęski Jerzy, przyjęty na staż: 05.05.1984
Baranowski Antoni, przyjęty na staż: 05.05.1984
Iwaniuk Jan, przyjęty na staż: 27.05.1984
Narewski Piotr, przyjęty na staż: 28.05.1984
Blanda Wiesław, przyjęty na staż: 28.05.1984
Urbanowski Janusz, przyjęty na staż: 28.05.1984
Konopka Andrzej, przyjęty na staż: 28.05.1984
Gołębiewski Bogdan, przyjęty na staż: 28.05.1984
Chrzanowski Krzysztof, przyjęty na staż: 28.05.1984
Okuniewski Ryszard, przyjęty na staż: 28.05.1984
Niemczuk Bogusław, przyjęty na staż: 28.05.1984
Myszko Jerzy, przyjęty na staż: 28.05.1984
Cholewicki Andrzej, przyjęty na staż: 09.01.1985
Cholewicki Jacek, przyjęty na staż: 09.01.1985
Dykowska Beata, przyjęty na staż: 09.01.1985
Just Jan, przyjęty na staż: 09.01.1985
Witkowski Ireneusz, przyjęty na staż: 09.01.1985
Plona Tadeusz, przyjęty na staż: 09.01.1985
Załęski Lech, przyjęty na staż: 09.01.1985
Zalewska Grażyna, przyjęty na staż: 09.01.1985
Cholewicki Janusz, przyjęty na staż: 09.01.1985
Dobrzycka Krystyna, przyjęty na staż: 09.01.1985
Wiśniewski Bogdan, przyjęty na staż: 25.03.1985
Kamionowski Bogdan, przyjęty na staż: 30.07.1985
Szymański Zenon, przyjęty na staż: 30.07.1985
Jankowski Wiesław, przyjęty na staż: 17.10.1985
Koszykowski Jerzy, przyjęty na staż: 17.10.1985
Żelazny Zbigniew, przyjęty na staż: 17.10.1985
Sokołowski Ireneusz, przyjęty na staż: 17.10.1985
Morze Krzysztof, przyjęty na staż: 17.10.1985
Standzich Zbigniew, przyjęty na staż: 17.10.1985
Wysocki Jerzy, przyjęty na staż: 17.10.1985
Folga Edward, przyjęty na staż: 17.10.1985
Zalewski Adam, przyjęty na staż: 17.10.1985
Brożyna Marian, przyjęty na staż: 14.05.1986
Zejer Henryk, przyjęty na staż: 14.05.1986
Wiszowaty Tadeusz, przyjęty na staż: 27.02.1987
Bronowicz Tomasz, przyjęty na staż: 28.04.1987
Wierciszewski Henryk, przyjęty na staż: 29.02.1988
Witkowski Kazimierz, przyjęty na staż: 29.02.1988
Czarkowski Marian, przyjęty na staż: 29.02.1988
Pikuliński Władysław, przyjęty na staż: 29.02.1988
Akacki Karol, przyjęty na staż: 28.02.1989
Borawski Jerzy, przyjęty na staż: 31.08.1989
Drozdowski Tadeusz, przyjęty na staż: 31.08.1989
Tolzdorf Wojciech, przyjęty na staż: 29.12.1989
Kruszewski Zbigniew, przyjęty na staż: 30.03.1990
Rydzewski Wojciech, przyjęty na staż: 30.03.1990
Górzyński Kazimierz, przyjęty na staż: 30.11.1990
Łaguna Mirosław, przyjęty na staż: 30.11.1990
Zaremba Marian, przyjęty na staż: 30.11.1990
Tolzdorf Andrzej, przyjęty na staż: 21.11.1991
Jankowski Kazimierz, przyjęty na staż: 31.01.1992
Szczęsny Jerzy, przyjęty na staż: 28.02.1992
Narewski Franciszek, przyjęty na staż: 28.02.1992
Cendrowski Ryszard, przyjęty na staż: 30.04.1992
Jankowski Zdzisław, przyjęty na staż: 30.04.1992
Szeligowski Romuald, przyjęty na staż: 30.04.1992
Łada Józef, przyjęty na staż: 31.07.1992
Grzymała Jerzy, przyjęty na staż: 26.02.1993
Najda Stanisław, przyjęty na staż: 26.02.1993
Kubacki Stanisław, przyjęty na staż: 26.02.1993
Ostaszewski Kazimierz, przyjęty na staż: 03.11.1993
Piątek Józef, przyjęty na staż: 28.12.1994
Openchowski Mieczysław, przyjęty na staż: 28.12.1994
Truszkowski Tadeusz, przyjęty na staż: 27.10.1995
Akacki Robert, przyjęty na staż: 27.03.1996
Domalewski Marek, przyjęty na staż: 29.08.1997
Kopczewski Jan, przyjęty na staż: 01.10.1997
Marszeniuk Tomasz, przyjęty na staż: 30.01.1998
Pawlus Józef, przyjęty na staż: 04.11.1998
Odachowski Henryk, przyjęty na staż: 01.12.1998
Jakubowski Dariusz, przyjęty na staż: 04.01.2000
Borkowski Tomasz, przyjęty na staż: 29.02.2000
Górski Waldemar, przyjęty na staż: 30.08.2000
Leszczewski Dariusz, przyjęty na staż: 27.02.2001
Konopka Józef, przyjęty na staż: 27.02.2002
Czarnecki Andrzej, przyjęty na staż: 02.07.2002
Kozłowski Andrzej, przyjęty na staż: 04.12.2002
Komorowski Mariusz, przyjęty na staż: 31.01.2003
Śniadach Marek, przyjęty na staż: 12.05.2003
Cholewicki Łukasz, przyjęty na staż: 26.09.2003
Akacki Hubert, przyjęty na staż: 27.03.2004
Ptaszyński Jakub, przyjęty na staż: 13.01.2006
Szczepanik Arkadiusz, przyjęty na staż: 02.01.2007
Pawelczyk Rafał, przyjęty na staż: 02.01.2007
Śniadach Paweł, przyjęty na staż: 08.05.2008
Grodecki Sławomir, przyjęty na staż: 09.09.2008
Białobrzeski Radosław, przyjęty na staż: 23.04.2009
Borawski Mirosław Karol, przyjęty na staż: 15.01.2010
Modzelewski Kamil, przyjęty na staż: 07.03.2010
Popkowski Bogusław, przyjęty na staż: 31.03.2010
Obrycki Arkadiusz, przyjęty na staż: 29.04.2010
Łada Łukasz, przyjęty na staż: 07.10.2010
Bożydaj Dariusz, przyjęty na staż: 10.12.2010
Świderski Andrzej, przyjęty na staż: 02.03.2011
Malinowski Dariusz, przyjęty na staż: 05.12.2011
Chyl Bartłomiej, przyjęty na staż: 03.02.2012
Tadaj Bernard, przyjęty na staż: 14.06.2013
Kalicki Jan, przyjęty na staż: 04.11.2013
Mrozik Marcin, przyjęty na staż: 16.12.2013
Darmetko Fabian, przyjęty na staż: 02.04.2015
Piechociński Piotr, przyjęty na staż: 02.04.2015
Chludziński Cezary, przyjęty na staż: 03.12.2015

Opracował:
Stanisław Purcel