Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła

144

Zarząd Koła Łowieckiego Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej w Łomży na posiedzeniu w dniu 22.06.2020 roku podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Członków Koła, zgodnie z § 40 ust.1 i 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, na dzień 29.07. 2020 roku /środa/ na godz. 18:00 w Hotelu Via Baltica k/Łomży, Grzymały Szczepankowskie 1A z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

1. Otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia /Uchwała nr 1/2020/21/
2. Przedstawienie proponowanego przez Zarząd Koła porządku obrad oraz jego przyjęcie.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 31 maja 2019 r.
5. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok gospodarczy 2019/2020.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu koła za rok gospodarczy 2019/2020.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok gospodarczy 2019/2020.
9. D y s k u s j a nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz wykonania budżetu za rok gospodarczy 2019/2020/ Uchwała nr 2/2020/21/.
11.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła /Uchwała nr 3/2020/21/.
12. Przedstawienie projektu planu działalności, projektu budżetu oraz rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2020/2021.
13. D y s k u s j a
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na rok gospodarczy 2020/2021 /Uchwała nr 4/2020/21 /.
15. Szkolenie z zasad wykonywania polowania, ewidencja polowań i bezpieczeństwo na polowaniach.
16. Sprawy organizacyjne.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom o statutowym obowiązku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a ponadto o uregulowaniu zaległych opłat i należności na rzecz koła.

Z myśliwskim DARZ BÓR
Prezes Zarządu
Andrzej Rumiński