Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła

331

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” w Łomży na posiedzeniu w dniu 30.04.2019 roku podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Członków Koła, zgodnie z § 40 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, na dzień 31 maja 2019 roku /piątek/ na godz. 17:00 w Hotelu Via Baltica koło Łomży, Grzymały Szczepankowskie 1A z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia /Uchwała nr 1/2019/20
2. Przedstawienie proponowanego przez Zarząd Koła porządku obrad oraz jego przyjęcie.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok gospodarczy 2018/2019.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu koła za rok 2018/2019.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018/2019.
9. D y s k u s j a nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz wykonania budżetu za rok 2018/2019/ Uchwała nr 2/2019/20.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła Uchwała nr 3/2019/20.
12. Przedstawienie projektu planu działalności, projektu budżetu oraz rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2019/2020.
13. D y s k u s j a
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na rok 2019/2020 Uchwała nr 4/2019/20.
15. Szkolenie z zasad wykonywania polowania, ewidencja polowań i bezpieczeństwo na polowaniach.
16. Omówienie nowego statutu PZŁ i wynikających z niego nowych ustaleń.
17. Podjęcie uchwał:
– o upoważnieniu Zarządu Koła do powiadamiania członków, zgodnie z § 25 ust.3 Statutu Zrzeszenia o fakcie przyjęcia nowego członka przez zarząd koła drogą elektroniczną SMS-em Uchwała nr 5/2019/20.
– o ustaleniu terminu i zasad uiszczania wpisowego do koła, przez osobę przyjmowaną przez zarząd koła, zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Zrzeszenia, Uchwała nr 6/2019/20,
– Zarząd proponuje, ustanowienie przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 36 ust. 20 Statutu Zrzeszenia, okolicznościowego znaczka nadawanego dla Kolegów myśliwych wyróżniających się zaangażowaniem i pracą na rzecz koła. W celu opracowania wzoru i zasad przyznawania takiego wewnętrznego wyróżnienia, konieczne jest powołanie Kapituły, która to przygotuje, opracuje i przedstawi do zatwierdzenia na kolejnym WZ Uchwała nr 7/2019/20.
18. Sprawy organizacyjne.
19. Wolne wnioski.

Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom o statutowym obowiązku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a ponadto o uregulowaniu zaległych opłat i należności na rzecz koła.

Z myśliwskim Darz Bór!
Prezes Zarządu
Andrzej Rumiński