Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła

1481

Zarząd Koła Łowieckiego Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej w Łomży na posiedzeniu w dniu 29.03.2017 roku podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Członków Koła, zgodnie z § 55 oraz § 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, na dzień 22 kwietnia 2017 roku /sobota/ na godz. 17 00 w Sali bankietowej „Jaśminowy Zakątek” Janowo 22 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzeni /Uchwała nr 1/2017/18
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok gospodarczy 2016/2017.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu koła za rok 2016/2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016/2017.
8. D y s k u s j a nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz wykonania budżetu za rok 2016/2017 / Uchwała nr 2/2017/18 /.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła / Uchwała nr 3/2017/18 /.
11. Przedstawienie projektu planu działalności, projektu budżetu oraz rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2017/2018.
12. D y s k u s j a – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na rok 2017/2018 / Uchwała nr 4/2017/18 /.
13. Szkolenie z zasad wykonywania polowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Koła do zakupu przyczepy do przewozu karmy i ewentualnie obsługi polowań zbiorowych / Uchwała nr 5/2017/18
15. Sprawy organizacyjne.
16. Wolne wnioski.

Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom o statutowym obowiązku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a ponadto o uregulowaniu zaległych opłat i należności na rzecz koła. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 13 maja organizuje w Drożęcinie Lubiejewie / na stawach / spotkanie Kolegów z rodzinami przy pieczonym dziku – MAJÓWKA 2017. Zapraszamy do licznego i aktywnego udziału wszystkich Kolegów.

Z myśliwskim DARZ BÓR
Prezes Zarządu
Andrzej Rumiński