Relacja z Walnego Zgromadzenia członków koła

1473

W dniu 23.04.2016 roku w lokalu Baru Alicja przy ul. Bema 37 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej w Łomży zwołane przez Zarząd Koła na podstawie par. 55 oraz par. 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. W zgromadzeniu udział wzięło 37 Kolegów myśliwych a tym samym Walne Zgromadzenie było prawomocne i władne do podejmowania uchwał. Na przewodniczącego WZ został wybrany Kol. Stanisław Purcel a Sekretarzem WZ wybrano Kol. Andrzeja Rumińskiego. Walne Zgromadzenie podjęło 10 prawomocnych uchwał, zatwierdziło przedstawione przez Zarząd Koła sprawozdanie i wykonanie budżetu za rok 2015/2016, udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu, przyjęło plan działalności i budżet na rok 2016/2017. Po rezygnacji z funkcji skarbnika Kol. Zenona Szymańskiego dokonano uzupełnienia składu Zarządu i nowym skarbnikiem został wybrany Kol. Marek Śniadach. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano / na miejsce Kol. Śniadacha / Kol. Józefa Roberta Zajkowskiego. Dyskusja na Walnym Zgromadzeniu była ożywiona, omówiono dręczące Kolegów problemy w zakresie wykonywania polowań i pracy w łowisku oraz podjęto szereg ustaleń, które wpłyną pozytywnie na realizację koniecznych zobowiązań i poprawę koleżeńskiej atmosfery wśród Kolegów.

Darz Bór
Stanisław Purcel

Galeria zdjęć